Anunț concurs de promovare în grad profesional funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII

Anunţă

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2021 (dată publicare anunț concurs de promovare), intenţionăm să demarăm procedura de organizare a examenului sau concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii care ocupă următoarele funcţii publice de execuţie, astfel:

– inspector, clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad principal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

În vederea respectării prevederilor legale precizate mai sus, vă transmitem următoarele:

I. Denumirea funcţiei  publice de execuție  pentru care se va organiza concurs:

– inspector, clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad principal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

II. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor de înscriere – în termen de 20 de zile de la afișarea anunțului la sediul instituției și publicarea pe pagina web a instituției;

– data susținerii probei scrise: 07.06.2021, ora 10,00 la sediul  Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe, din localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava;

– interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe.

III. Condiţii de participare la concurs

Pentru a participa la examenul care se organizează în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

      –  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din  care promovează;

            – să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

            – să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii;

Dosarul de concurs, cuprinzând documentele menționate în HG nr. 611/2008, se va depune de către candidați în termen de 20 zile de la data afișării anunţului privind organizarea examenului de promovare.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere..

IV. Bibliografia.

 – Funcţia publică de execuţie, de inspector, clasa I, grad profesionalprincipal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

 1. Constitutia Romaniei;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ – Partea III (Administraţia publică locală), Partea V (Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale), Partea VI – Titlul II (Statutul funcţionarilor publici) Partea VII (Răspunderea administrativă), Partea IX (Dispoziţii tranzitorii şi finale);
 • Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare –TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL IX Impozite şi taxe locale, TITLUL X Impozitul pe construcţii cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului  nr.28/2008 (actualizată) privind Registrul Agricol;
 • Lege nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
 • Legea nr. 54/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • ORDIN nr. 2.408 din 3 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • ORDIN nr. 208 din 26 ianuarie 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

Notă: Legislația se va studia având în vedere modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului.

Primar Gheorghe Fron

Anunț concesionare spațiu medical 81,89 mp

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă
 • Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORNU LUNCII, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140 str. Primăriei, Nr. 51, județul Suceava, cod fiscal: 4441573, telefon: 0230/542296 – interior: 3 fax: 0230/542296, E-mail secretar_cornuluncii@yahoo.ro persoană de contact: OIAGA Constantin;

2. Informaţii generale privind obiectul concesionării

 • Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea unui spațiu cabinet medical-medicină de familie, în suprafață de 81,89 mp, proprietate privată a comunei Cornu Luncii, situat la parterul Centrului Medical, strada Căminului nr.1, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, având nr. cadastral 37956, înscris în cartea funciară CF nr. 37956 Cornu Luncii.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din data de 31.03.2021

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire
 • Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.
 • 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la solicitarea scrisă a persoanei interesate (depusă la registratură sau prin e-mail) însoțită de dovada plății contravalorii documentației.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul comunei Cornu Luncii, biroul secretariat din cadrul Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/exemplar și se achită cu numerar la casieria Comunei Cornu Luncii sau prin virament, în contul Comunei Cornu Luncii nr. RO44TREZ59321360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni.
 • 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2021, ora 16.00.
 1. Informaţii privind ofertele
 • 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021 ora 10.00.
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 1. Data şi locul şedinţei publică de deschidere a ofertelor
 • Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.05.2021 ora 12.00, sala de ședințe a Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 1. Denumirea și adresa instanţei competente în soluţionarea litigiilor
 • Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului, respectiv: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.62, cod 720062, judeţul Suceava, tel/fax: 0230214948, 0230523290, 0230522296.
 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie
 • Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.04.2021

Anunț concesionare spațiu medical 81,89 mp

COMUNA CORNU LUNCII
PRIMAR
GHEORGHE FRON

Anunț concesionare spațiu medical 77,47 mp

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă
 • Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORNU LUNCII, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140 str. Primăriei, Nr. 51, județul Suceava, cod fiscal: 4441573, telefon: 0230/542296 – interior: 3 fax: 0230/542296, E-mail secretar_cornuluncii@yahoo.ro persoană de contact: OIAGA Constantin;

2. Informaţii generale privind obiectul concesionării

 • Informaţii generale privind obiectul concesionări, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea unui spațiu cabinet medical-medicină de familie, în suprafață de 77,47 mp, proprietate privată a comunei Cornu Luncii, situat la parterul Centrului Medical, strada Căminului nr.1, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, având nr. cadastral 37956, înscris în cartea funciară C.F. nr. 37956 Cornu Luncii.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din data de 31.03.2021

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini
 • 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la solicitarea scrisă a persoanei interesate (depusă la registratură sau prin e-mail), însoțită de dovada plății contravalorii documentației.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul comunei Cornu Luncii, biroul secretariat din cadrul Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/exemplar și se achită cu numerar la casieria Comunei Cornu Luncii sau prin virament, în contul Comunei Cornu Luncii nr. RO44TREZ59321360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni.
 • 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2021, ora 16.00.
 1. Informaţii privind ofertele
 • 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021 ora 10.00;
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727141, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor

 • Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.05.2021 ora 12.00, sala de ședințe a Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.

6. Denumirea și adresa instanței competente în soluționarea litigiilor

 • Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului, respectiv: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.62, cod 720062, judeţul Suceava, tel/fax: 0230214948, 0230523290, 0230522296.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie

 • Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.04.2021

Anunț concesionare spațiu medical 77,47 mp

COMUNA CORNU LUNCII
PRIMAR
GHEORGHE FRON

Recensământul Agricol se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021

În perioada 10 mai-31 iulie 2021, se efectuează la nivel național, în toate unitățile administrative teritoriale din România, recensământul agricol.

La nivelul județului Suceava, pregătirea, organizarea, și efectuarea recensământului se realizează de către, Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă Județeană, în colaborare cu structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, facem următoarele precizări;

 • La recensământ se înregistrează exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic (activități agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole/și sau deţinerea de animale și care obţin produse agricole și/sau păstrează suprafețe în bune condiţii agricole și de mediu).
 • La recensământ sunt colectate informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole precum;
 • Informaţii generale privind exploatația agricolă
 • Modul de utilizare a terenului
 • Efectivele de animale o Adăposturile pentru animale
 • Gestionarea dejecţiilor animaliere
 • Agricultura ecologică
 • Persoanele carea au lucrat in agricultura
 • Alte activitati aducatoare de venituri
 • Dezvoltare rurala

Alte informații

 • Capul/Șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete, de asemenea să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu si sa prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.
 • Datele individuale înscrise in chestionarul de recensământ sunt confidențial si sunt utilizate numai in scopuri statistice, codul numeric personal colectat la recensământ este criptat.
 • Pe toata perioada de recenzare, personalul de recensământ in teritoriu se identifica prin prezentarea legitimației care ii atesta calitatea.
  Constituie contravenții următoarele fapte;
 • Obstrucționarea persoanelor implicate in acțiunea de recensământ in efectuarea înregistrărilor si controlul datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice
 • Refuzul furnizării informațiilor prevăzute in chestionarul de recensământ și furnizarea de date si informații eronate sau incomplete

Contravenţiile sus mentionate se sanctioneaza cu amenda de la 1.000-5.000 lei.

Tehnologie asistivă pentru persoanele cu dizabilități. Obține un voucher de până la 5.000 de euro

Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Documentează-te! Citește informațiile de mai jos!

Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă

 1. Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;

2. Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;

3. Persoane în vârsta de muncă (18-65 ani)

Voucherele pentru tehnologie asistivă pot fi folosite pentru achiziția a două dispozitive

Persoanele cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă, pot folosi voucherele pentru tehnologia asistivă și pentru achiziția de  accesorii.

În plus, recent a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale.

Voucherele au o valoare de aproximativ 5.000 de euro și sunt disponibile grație unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”)

Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă

 • Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;
 • Persoane în vârsta de muncă (18-65 ani).

Pentru a beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente: carte de identitate; adeverință medicală; ultimul document de studii.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

Persoana cu Dizabilități semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).

Persoana cu dizabilități se prezintă la DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) unde depune următoarele documente:

 • Cerere pentru acordarea voucherului;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);
 • Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
 • Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;
 • Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

IMPORTANT!

În situația deficiențelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea a două produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.

Persoana cu dizabilități

 • ridică voucherul de la DGASPC;
 • prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
 • primește produsul din Lista cu produse.

Informații suplimentare

DGASPC Suceava: 0230 520 172 – Compartimentul Bilete

Proiecte de dezvoltare locală care necesită cofinanțare locală în anul 2021

Primăria Comunei Cornu Luncii derulează anul aceasta mai multe proiecte de dezvoltare locală pe segmentele de educație, sănătate, cultură, utilități (apă, canalizare gaz natural). Valoarea proiectelor este de aproximativ 134 de milioane de lei.

Tabelul proiectelor de investiții în Comuna Cornu Luncii

Nr. CrtDenumire proiect/ProgramPerioada de implementareValoare totala Proiect/ programValoare totala finantare localaNecesar finantare locala 2021Estimari 2022Estimari 2023Estimari 2024
1Extindere alimentare cu apă în comuna Cornu Luncii, jud. Suceava/ P.N.D.L.
2015-2021
  4.911.833
541.784
  541.784  –  –  –
2Extindere Rețea de Canalizare în comuna Cornu Luncii, jud. Suceava/ P.N.D.L.  2015-2021  7.331.863  741.228  741.228  –  –  –
3Reabilitatea și modernizarea Școlii Gimnaziale Sasca Mare, com. Cornu Luncii, județul  Suceava/P.N.D.L.  2016-2021  1.127.722  206.111  206.111  –  –  –
4Modernizare, extindere și dotare Școala Dumbrava, sat Dumbrava, com.Cornu Luncii P.N.D.L.  2017-2021  1.773.463  167.326  167.326  –  –  –
5Construire Dispensar Uman în satul Băișești comuna Cornu Luncii/P.N.D.L.  2017-2021  1.879.413  143.299  143.299  –  –  –
  6Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Sasca Mare, Șinca și Păiseni, com. Cornu Luncii P.N.D.L.  2017-2021  9.441.566  345.800  345.800  –  –  –
  7Modernizare și dotare Cămin Cultural în sat Băișești, com. Cornu Luncii/A.F.I.R  2017-2021  1.267.293  89.280  89.280  –  –  –
  8Modernizare drumuri de interes local în lungime totală de 5,5 km în comuna Cornu Luncii/A.F.I.R  2017-2021  5.507.255  295.797  295.797  –  –  –
  9Construire Grădiniță cu program prelungit în satul Dumbrava, com. Cornu Luncii/A.F.I.R.  2017-2021  1.945.282  658.327  658.327  –  –  –
  10Reabilitare și modernizare Drum comunal în sat Păiseni, comuna Cornu Luncii/GAL Confluiențe Nordice  2018-2022  1.437.507  980.955  490.478  490.477  –  –
11Construire grădiniță cu program normal în sat Băișești, comuna Cornu Luncii  2017-2021  1.331.181  153.594  153.594  –
12Construire Cămin Cultural în satul Sasca Mare, comuna Cornu Luncii/C.N.I.  2018-2022  2.402.025  208.980  104.000  104.980  –  –
13Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Cornu Luncii  2018-2022  4.830.001  464.541  232.000  232.541  –  –
14Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri in sat Braiesti, com. Cornu Luncii  2018-2021  5.327.914  485.200  485.200  –  –  –
15Construire rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Rădășeni și Cornu Luncii  2020-2024  83.452.370  970.050  470.050  250.000  250.000  –
 TOTAL 133.966.6886.452.2725.124.2741.077.998250.000

Anunț concurs de promovare

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII

Anunţă

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare vă comunicăm că începând cu data de 18.11.2020 (dată publicare anunț concurs de promovare), intenţionăm să demarăm procedura de organizare a examenului sau concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii care ocupă următoarele funcţii publice de execuţie, astfel:

– consilier , clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Administrație publică locală, juridic, achiziții publice, stare civilă și bibliotecă comunală;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul Contabilitate finanțe, impozite și taxe locale;

În vederea respectării prevederilor legale precizate mai sus, vă transmitem următoarele:

I. Denumirea funcţiilor publice de execuție vacante pentru care se va organiza concurs:

– consilier , clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Administrație publică locală, juridic, achiziții publice, stare civilă și bibliotecă comunală;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul Contabilitate finanțe, impozite și taxe locale;

II. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor de înscriere – în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina web a instituției;

– data susținerii probei scrise: 18.12.2020, ora 10,00 la sediul la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe, din localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava;

– interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe.

III. Condiţii de participare la concurs, conformanexei nr.1 la prezenta adresă.

V. Bibliografia conform anexei nr.2 la prezenta adresă.

Prin prezenta solicităm ca funcţia publică menţionată mai sus, să fie ocupată prin concurs de recrutare şi nu dorim redistribuirea unor funcţionari publici din Corpul de rezervă a funcţionarilor publici.

Primar Gheorghe Fron

Anunț concurs post muncitor

Anexă la adresa nr.3151/02.04.2020

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII
Anunţă

Primăria Comunei Cornu Luncii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în data de 04 mai 2020, ora 10:00 – proba scrisă, iar proba interviului în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 1. Criterii generale de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenţie, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. Criterii specifice de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante vacante de muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
 • studii profesionale sau liceale absolvite cu diplomă
 • vechimea in campul muncii minim-3 ani

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României Partea a – III-a.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 286/20011, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi prezentate și original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230542296, persoană de contact – Milica Pitaru.

Bibliografia muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală:

 • Constitutia Romaniei;
 1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 3. Legea nr.319/2006 – securităţii şi sănătăţii în muncă cu completările şi modificările ulterioare;
 4. Legea nr.51/2006 din 08/03/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi cu completările şi modificările ulterioare;

Nota: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor avea în vedere toate modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial asupra actelor legislative cuprinse în bibliografie.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230 542 296, persoană de contact – Milica Pitaru.

PRIMAR,
Gheorghe Fron