Anunț atribuire licitație concesionare

ANUNȚ ATRIBUIRE LICITAȚIE CONCESIONARE

COMUNA CORNU LUNCII

NR. 6244 DIN 04.08.2021

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cornu Luncii, strada Primăriei nr. 51, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, telefon 0230542296, fax 0230542296, email secretar_cornuluncii@yahoo.ro.

 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică:  Licitație publică in vederea Concesionarii unui spațiu cabinet medical-medicină de familie, în suprafață de 77,47 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Cornu Luncii, situat la parterul Centrului Medical, strada Căminului nr.1, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, având nr. cadastral 37956, înscris în cartea funciară CF nr. 37956 Cornu Luncii. Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.24 din data de 31.03.2021.

 3. Data publicării anunțului de licitație: Anunțul a fost publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-aMonitorul Oficial partea a VI-a nr. 129 din 8.07.2021, în ziarul de largă circulație,, Bursa’’ nr.129 din 08.07.2021, în ziarul Monitorul de Suceava nr.130 (7682) din 08.07.2021 și pe pagina de internet conform O.U.G. 57/2019.

4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel a redevenţei.

5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile (in total): a fost primita o oferta fiind declarata eligibila.

6. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare:  Dr.  ANECULĂESEI TATIANA cu domiciliul in Municipiul Fălticeni, str. Lizucăi, nr. 14, judetul Suceava.

7. Durata contractului: Durata concesiunii este stabilita pentru o perioada de  25 de ani.

8.  Nivelul redevenței: 55,17 lei/mp/an pentru concesionarea unui spatiu de 77,44 mp

9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, Strada Ștefan cel Mare nr. 62, județul Suceava, tel. 0230.214948, fax. 0230.522296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro

10. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare:  02.08.2021

11.  Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  Anunțul de atribuire a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: în data de:  04.08.2021

                                                                 COMUNA CORNU LUNCII

                                                                 PRIMAR GHEORGHE FRON

Rezultat selecție dosare concurs asistent medical comunitar

Primăria Comunei Cornu Luncii
Comisia de concurs
Nr. 4956/23.06.2021

Proces-verbal încheiat astăzi, 23.06.2021 în urma selectării dosarelor şi a verificării condiţiilor de participare la concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii, care se va organiza în data de 29.06.2021

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare si a O.U.G.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei Primarului Cornu Luncii nr.92 din 03.06.2021 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii.

Comisia de concurs nominalizată prin actul administrativ menţionat anterior s-a întrunit în data de 23.06.2021, ora 10.00, şi a procedat la verificarea îndeplinirilor condiţiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii, care se va organiza în data de 29.06.2021.

La Registratura Primăriei Cornu Luncii pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii au fost depuse următoarele dosare de concurs:

 • CAJVAN VASILE
 • AIOANEI DORICA
 • ILISIE AURELIA NICULINA
 • RUSU TUDOREL CRISTINEL

Comisia de concurs a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi a constatat că dosarul domnului Cajvan Vasile nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor drept pentru care este declarat RESPINS, iar celelalte trei persoane îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi că dosarele de înscriere conţin documentele stabilite de legislaţia în vigoare precizată în anunț.

Rezultatele selecţiei dosarelor

Pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii au fost depuse următoarele dosare de concurs:

 • Cajvan Vasile – RESPINS
 • Aioanei Dorica – ADMIS
 • Ilisie Aurelia Niculina – ADMIS
 • Rusu Tudorel Cristinel – ADMIS

Comisia de concurs

PREŞEDINTE : PITARU MILICA – Inspector superior la Compartimentul agricol și fond funciar

MEMBRI: BERGHIEVA LIVIU – Inspector superior la Biroul contabilitate – finanțe impozite si taxe locale și CHITICARIU LENUTA – Asistent medical comunitar principal

SECRETAR COMISIE: VODĂ GLORIA RAMONA – Inspector principal la Compartimentul agricol și fond funciar

Proces verbal rezultat selecție dosare concurs asistent medical comunitar

Proces-Verbal de anulare a licitației

Primăria Comunei Cornu Luncii Nr. 4871 /17.06.2021
PROCES-VERBAL DE ANULAREA LICITAŢIEI

Încheiat astăzi 17.06.2021 în cadrul şedinţei de licitaţie publică în vederea concesionării cabinetelor medicale – medicina de familie în suprafaţă de 81,89 mp, respectiv 77,47 mp, situate în incinta Centrului Medical al comunei Cornu Luncii, str. Căminului nr. 1.

Organizator al procedurii: Primăria comunei Comu Luncii;

Forma de procedură aleasă: licitaţie publică cu plicuri închise;

Invitaţia de participare: publicată în data 26.05.2021-Monitorul oficial partea a Vl-a, ziarul Bursa de largă circulaţie nr. 100/26.05.2021, ziar local Monitorul de Suceava nr.102 din 27.05.2021 şi pe pagina de internet a primăriei www.comunacomuluncii.ro.

Comisia de evaluare, atribuire şi licitaţie publică a ofertelor numită în baza Dispoziţiei primarului nr. 82 din 29.04.2021 formată din:

1.Cioban Constantin – preşedinte
2.Reprezentant ANAF – membru
3.Berghieva Liviu – membru
4.Vodă Gloria-Ramona – membru
5. Pitaru Costel – membru
6. Tănasă Nicoleta – secretar

S-a întrunit astăzi 17.06.2021, ora 12,00, la sediul primăriei comunei Comu Luncii, strada Primăriei nr.51, sala de şedinţă a Primăriei comunei Comu Luncii în vederea deschiderii şi analizării ofertelor depuse de către ofertanţi pentru concesionarea obţinerii spaţiilor pentru cabinetele medicale -medicina de familie.

Data limită de depunerea ofertelor a fost: 17.06.2021, ora 10,00.

Faţă de cele prezentate comisia sus amintită a constat că nu a fost depusă nici o ofertă în acest sens, motiv pentru care comisia anulează procedura de licitaţie urmând a se organiza o nouă licitaţie. în conformitate cu art. 318 din OUG nr. 57/2019.

Având în vedere art. 336, alin (18) din OUG nr. 57/2019, care prevede faptul că în cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, la o dată ulterioară stabilită de acesta.

Drept pentru care am încheiat prezentul.

Comisia de evaluare:
1. Cioban Constantin – preşedinte
2. Reprezentant ANAF -membru
3. Berghieva Liviu – membru
4. Vodă Gloria-Ramona – membru
5. Pitaru Costel – membru
6. Tanasă Nicoleta – secretar

Proces-Verbal de anularea licitației

Primăria Comunei Cornu Luncii                                              Aprobat primar,

Nr. 4871 /17.06.2021                                                                  FRON Gheorghe

                        

PROCES-VERBAL DE ANULAREA LICITAȚIEI

Încheiat astăzi 17.06.2021 în cadrul ședinței de licitație publică în vederea concesionării cabinetelor medicale -medicina de familie în suprafață de 81,89 mp, respectiv 77,47 mp, situate în incinta Centrului Medical al comunei Cornu Luncii, str. Căminului nr.1.

Organizator al procedurii: Primăria comunei Cornu Luncii;

Forma de procedură aleasă: licitație publică cu plicuri închise;

Invitația de participare: publicată în data 26.05.2021-Monitorul oficial partea a VI-a, ziarul Bursa de largă circulație nr.100/26.05.2021, ziar local Monitorul de Suceava nr.102 din 27.05.2021 și pe pagina de internet a primăriei www.comunacornuluncii.ro.

Comisia de evaluare, atribuire și licitație publică a ofertelor numită în baza Dispoziției primarului nr.82 din 29.04.2021 formată din:

      1.Cioban Constantin     – președinte

      2.Reprezentant ANAF – membru

      3.Berghieva Liviu         – membru

      4.Vodă Gloria-Ramona – membru

      5.Pitaru Costel              – membru

      6.Tanasă Nicoleta         – secretar

S-a întrunit astăzi 17.06.2021, ora 12,00, la sediul primăriei comunei Cornu Luncii, strada Primăriei nr.51, sala de ședință a primăriei comunei Cornu Luncii în vederea deschiderii și analizării ofertelor depuse de către ofertanți pentru concesionarea obținerii spațiilor pentru cabinetele medicale -medicina de familie.

Data limită de depunerea ofertelor a fost:17.06.2021, ora 10,00.

Față de cele prezentate comisia sus amintită a constat că nu a fost depusă nici o ofertă în acest sens, motiv pentru care comisia anulează procedura de licitație  urmând a se organiza o nouă licitație, în conformitate cu art.318 din OUG nr.57/2019.

Având în vedere art.336, alin.(18) din OUG nr.57/2019, care prevede faptul că în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, la o dată ulterioară stabilită de acesta.

Drept pentru care am încheiat prezentul.

Comisia de evaluare:

 1. Cioban Constantin     – președinte _______________

 2. Reprezentant ANAF  – membru ________________

 3. Berghieva Liviu         – membru ________________

 4. Vodă Gloria-Ramona – membru ________________

 5. Pitaru Costel              – membru _________________

 6. Tanasă Nicoleta         – secretar _________________

Anunț concurs recrutare posturi asistent medical comunitar

Primăria Comunei Cornu Luncii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în data de 29 iunie 2021, ora 10:00 – proba scrisă, iar proba interviului în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 1. Criterii generale de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
  o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  o d) are capacitate deplină de exercițiu;
  o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 2. Condiții specifice de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
  o studii: studii postliceale în domeniul asistenței medicale generale;
  o vechime – minim 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 04 iunie 2021 – publicarea anunțului;
o 5 iunie – 18 iunie 2021 – perioadă depunere dosare înscriere concurs;
o 29 iunie 2021 – ora 10:00: proba scrisă;
o data și ora interviului vor fi comunicate ulterior – 4 zile lucrătoare de la susținerea probei
scrise;

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului la afișierul și pe site-ul instituției.

Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;
 2. – OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă
  şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
  Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 3. OUG nr. 162/2008 –privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
  Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 2/2009 (OAMGMAMR) privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
  asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
 5. Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
  activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
  deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 6. Ordin nr. 393/630/4236/2017 (MMJS) – pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii
  sărăciei;
 7. OUG nr. 18/2017 – privind asistenţa medicală comunitară aprobată prin Legea nr. 180/2017, cu
  modificările şi completările ulterioare;
 8. HG nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea , funcţionarea şi
  finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;
  9.Contracepţie şi planificare familială, orice sursă de informare (Ministerul Sănătăţii, Societatea de
  Educaţie Contraceptivă ;

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230 542 296, persoană de contact Milica Pitaru.

Primar,
Gheorghe FRON

Dispoziție convocare ședință ordinară Consiliu Local Cornu Luncii

Dispoziție privind convocarea membrilor Consiliului local al comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava, în şedinţă ordinară

Gheorghe FRON, primarul comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava;

Având în vedere:

 • Prevederile art. 134 alin. (3) lit. a), alin.(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
  administrativ cu modificările și completările ulterioare;
  În temeiul prevederilor art. 154 alin.(5), art. 155 alin.(1) lit.b) și ale art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N:

Art. 1. Se convoacă membrii Consiliului local al comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava, în şedinţă ordinară pentru data de 31.05.2021 ora 14,00 care va avea loc la Căminul cultural Băișești.
Art. 2. (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție;
(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul odinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, județul Suceava la secretarul general al comunei în format letric sau pe site-ul Primăriei comunei Cornu Luncii (www.comunacornuluncii.ro) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – „Proiecte de hotărâri” în format electronic.
Art. 4. Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava.
Art. 5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al comunei Cornu Luncii județul Suceava până cel târziu la data de 31.05.2021.
Art. 6. Prezenta dispoziție va fi înaintată prin grija secretarului general al comunei Cornu Luncii județul Suceava, Instituției Prefectului – Județul Suceava în vederea verificării legalității.

Primar
Gheorghe FRON

Cornu Luncii, 25.05.2021

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Constantin OIAGA

                                              ANEXA LA DISPOZIȚIA 

Nr. 88 din 25.05.2021

Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară din data de 31.03.2021

 1. Prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind apartenența la Inventarul domeniului public al
  comunei Cornu Luncii, județul Suceava al unor bunuri imobile din intravilanul și extravilanul comunei Cornu Luncii, județul Suceava, categoria de folosință „drumuri” – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 3. Proiect de hotărâre privind apartenența la Inventarul domeniului privat al comunei
  Cornu Luncii, județul Suceava al unor bunuri imobile intravilan și extravilan, categoria de folosință „neproductiv” și „curți-construcții” – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii reprezentând cotizația
  aferentă UAT Cornu Luncii, în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Confluențe Nordice – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru
  executarea lucrărilor de schimbare învelitoare și termoizolație la Biserica Romano-Catolică „Sfinții Ioachim și Ana” sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii, județul Suceava – inițiator primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava sa declanseze procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Sociatatii ACET SA Suceava conform prevederilor OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primarul comunei Fron Gheorghe.
 7. Poriect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru ocuparea temporară a terenului necesar realizării obiectivului de investiții „Instalații tehnologice de suprafață la sondele 1 Herla și 1 Drăceni”, inițiator primarul comunei Fron Gheorghe.
 8. Diverse.

Anunț închiriere pășuni

Anunt privind închirierea pășunilor proprietatea privată a comunei Cornu Luncii, județul Suceava, prin procedura publică de atribuire directă au licitație publică cu strigare

Comuna Comu Luncii, judetul Suceava anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 205,38 hectare pășune ce aparține domeniul privat al comunei Comu Luncii, în ședintă publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 27.05.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Comu Luncii, localitatea Comu Luncii, strada Primăriei, nr. 51.

Înscrierile se fac la sediul Primăriei comunei Comu Luncii în perioada 14.05.2021-24.05.2021 ora 16:00.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE membri ai colectivitätii locale și care au sediul social pe teritoriul localității Cornu Luncii.

Pentru suprafețele de pășune situate în satele Sasca Nouă și Sasca Mică, vor participa la licitație numai crescătorii de animale din satele Păiseni, Sasca Mare, Sasca Mică și Sasca Nouă.

Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuirea directă, vor fi scoase la licitație publică cu strigare în data de 02.06.2021, ora 12:00 la sediul Primäriei Comu Luncii, localitatea Comu Luncii, strada Primărie, nr. 51.

Înscrierile se fac la sediul Primäriei Comu Luncii în perioada 27.05.2021- 02.06.2021 ora 10:00.

Condițiile de înseriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Comu Luncii, din comuna Comu Luncii, strada Primăriei, nr.51, jud. Suceava, tel./fax 0230/542.296 – cost 100 lei – începănd cu data de 14.05.2021.

Primar,
Gheorghe FRON

Anunț închiriere pășuni